1. Informácie o kupujúcom a predávajúcim

Kupujúcim sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zákazník – fyzická alebo právnická osoba. Predávajúcim sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie spoločnosť CASSIA TRADE Ltd registrovaná v Anglicku pod číslom 05876962, so sídlom 223 Regent Street, London W1B 2QD, Spojené kráľovstvo. Spomínaná spoločnosť je výhradným distribútorom konzultačných a elektronických služieb dostupných na webe www.zenasnov.sk.

 

2. Informácie o službách

Informácie o elektronických službách sú k dispozícii v slovenskom jazyku na webových stránkach uvedených v bode 1. Služby sú sprístupnené online po úspešnom dokončení nákupu. DPH ani iné dane Predávajúci Kupujúcemu neúčtuje.

 

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby sú určené pre osobnú potrebu Kupujúceho. Produkty a služby, ktoré Predávajúci prostredníctvom webových stránok predáva vrátane ich obsahu, podliehajú ochrane autorských práv. Ich ďalšie šírenie ako celku alebo ich častí je bez súhlasu držiteľa autorských práv zakázané. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu ako distribútorovi zastupujúcemu držiteľa autorských práv za prípadnú ujmu, ktorú porušením autorských práv spôsobí.

 

4. Objednávka a nákup

Kupujúci zadáva objednávku elektronicky vyplnením príslušného formulára na webovej stránke. Odoslaním formulára potom Kupujúci vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj so spracovaním osobných údajov.

 

5. Zrušenie objednávky

K zrušeniu objednávky dôjde automaticky neuhradením čiastky objednávky v stanovenom termíne splatnosti. Termín splatnosti je štandardne stanovený na štrnásť kalendárnych dní od objednania.

 

6. Platby

Spôsob platby si Kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávkového formulára. Platba je úspešne dokončená zobrazením potvrdzujúcej správy a jej zaslaním emailom. V prípade neúspešnej úhrady je Kupujúci informovaný správou zobrazenou na platobnej stránke a zaslaným emailom.

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu, ktorá zaručuje bezpečné spracovanie online platieb. Čísla platobných kariet zadávate pomocou šifrovaného kanála.

Opakované platby

V prípade, že predmetom kúpy je Klub s pravidelným členským poplatkom, využíva Predávajúci na uhradenie členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný mesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej na objednávke, a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára Kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol po uplynutí stanoveného obdobia (30 dní, 90 dní, rok…) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty Kupujúceho, ktorou bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v Klube.

Upozornenie na automatickú platbu

V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, Kupujúci je vždy jasne informovaný na predajnej stránke o výške pravidelného poplatku aj o spôsobe, ako je možné členstvo v Klube ukončiť a zastaviť tak opakované účtovanie platieb. V prípade, že Kupujúci vyplní objednávku, ktorá opakovanú platbu zahŕňa, zašle mu Predávajúci do dvoch pracovných dní od vykonania prvej platby potvrdenie o nastavení opakovanej platby prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke. Zároveň vždy sedem dní pred automatickým vyúčtovaním poplatku je Kupujúci o tejto skutočnosti upozornený e-mailom na adresu, ktorú uviedol v objednávke, spolu s jasnými pokynmi, ako môže Kupujúci opakované platby zrušiť.

Ukončenie členstva v Klube a zrušenie automatickej platby

Členstvo v Klube môže Kupujúci kedykoľvek ukončiť pomocou určeného formulára v online členskej sekcii, alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese podpora@zenasnov.sk. Ukončením členstva v Klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude naďalej účtovaný. Ukončením členstva v Klube sa Kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude Kupujúcemu prístup (po vypršaní uhradenej doby členstva) zrušený.

 

7. Garancia vrátenia peňazí

Pri objednaní služby má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v rámci časového limitu uvedeného na predajnej stránke daného produktu (minimálne však 14 dní). Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou – zaslaním e-mailu na adresu podpora@zenasnov.sk s vyhlásením, že od zmluvy Kupujúci odstupuje as priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis so sumou zodpovedajúcou kúpnej cene služby. Suma bude vrátená do tridsiatich dní od odoslania dobropisu Kupujúcemu. Po odstúpení od zmluvy je Kupujúcemu ukončený prístup do členskej sekcie s doteraz zverejnenými materiálmi platenej služby. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy v rámci garancie vrátenia peňazí, nemá nárok na doposiaľ nezverejnené lekcie a bonusy súvisiace s programom.

Prípadné reklamácie alebo námietky môže kupujúci kedykoľvek vzniesť elektronickou formou – zaslaním e-mailu na adresu podpora@zenasnov.sk. Na podanie reklamácie či námietky nie je daný žiadny zvláštny formulár. Z vyjadrenia Kupujúceho však musí vždy vyplývať, v čom spočíva reklamácia či námietka a aký spôsob vybavenia požaduje. O podanej reklamácii či námietke rozhodne Predávajúci najneskôr do tridsiatich dní od jej obdŕžania. Kupujúci bude vyrozumený e-mailom vrátane odôvodnenia.

 

8. Sprístupnenie služby

Po úspešnom vykonaní a potvrdení platby je Kupujúcemu online sprístupnený zakúpený produkt alebo služba.

 

9. Reklamácia – nesprístupnenie služby

V prípade, že Kupujúci obdŕžal potvrdzujúcu správu o úspešne vykonanej platbe za službu a služba nebola sprístupnená, alebo ak nastal nejaký iný problém, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho na adrese podpora@zenasnov.sk.

 

10. Ochrana osobných údajov (Personal Data Security)

Predávajúci prehlasuje, že všetky údaje o Kupujúcom získané v rámci objednávky a dodávky produktov a služieb sú uložené v zabezpečenej databáze a Predávajúci ich neposkytne tretím stranám. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať Predávajúceho, aby boli osobné a/alebo firemné údaje Kupujúceho z databázy Predávajúceho vymazané. Predávajúci mu bezodkladne vyhovie.

 

11. Právna príslušnosť (Jurisdiction)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Anglicka a Walesu. Kupujúci berie na vedomie, že všetky služby distribuované prostredníctvom webových stránok uvedených v bode 1 objednáva zo Spojeného kráľovstva.

 

Londýn, 30. marca 2022